De missie en visie van Syntein

Missie: samen gezonder
Syntein is de stuwende en sturende kracht in het vormgeven van de best mogelijke integrale zorg in de Noordelijke Maasvallei. Syntein heeft als missie een essentiële bijdrage te leveren aan een optimale gezondheid van de burgers in deze regio.
Syntein geeft invulling aan deze missie middels drie taken:
·         Ontwikkelen, coördineren en contracteren van zorgprogramma’s (integrale zorg)
·         Faciliteren van huisartsen
·         Innoveren van zorg
Syntein staat voor samenwerking. Onze missie kan alleen volbracht worden wanneer burgers, betrokken zorgaanbieders in diverse lijnen, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, GGD, onderwijs en bedrijfsleven elkaar actief weten te vinden.
 
Visie: samen gezonder door sluitende keten
Optimale gezondheid omvat enerzijds het primaire proces van diagnostiek, behandeling en begeleiding. Dit proces omvat verschillende gradaties, van eenvoudig en strikt volgtijdelijk tot complexe zorg. Anderzijds ontstaat optimale gezondheid door preventie, vroeg opsporen en zelfmanagement; het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Als deze keten sluitend is, ontstaat een samenhangend geheel met één doel: samen gezonder.

Syntein heeft drie rollen teneinde deze sluitende zorgketen succesvol te laten zijn, namelijk de rol van organisator, verbinden en innovator. Syntein heeft een regiefunctie en werkt samen met alle stakeholders teneinde de dagelijkse praktijk van professionals te ondersteunen en te innoveren. Deze samenwerking is ook van belang in het streven de gezondheid van burgers te verbeteren. Hierbij werkt Syntein uiteraard aan een toekomstbestendige organisatie waarbij kwaliteit en veiligheid geborgd zijn.

Volgens het gedachtengoed van Positieve Gezondheid staat eigen regie van de cliënt centraal. Zorgaanbieders zoeken hierbij zoveel mogelijk aansluiting bij het vermogen, de omgeving en de behoeften van de cliënt.