Integrale GGZ

Integrale geestelijke gezondheidszorg betekent toegankelijke zorg op maat, in de omgeving van de burger. Eenvoudig waar mogelijk, specialistisch waar nodig. Hierbij zijn goede verbindingen en soepele overgangen tussen nuldelijns-, eerstelijns- en tweedelijns zorg van groot belang. Syntein heeft een netwerk geïnitieerd waarin een kerngroep verschillende werkgroepen aanstuurt. Deze werkgroepen richten zich onder meer op samenwerking, (de inrichting van) het sociaal domein, verwijsafspraken, consultatieafspraken, ICT-mogelijkheden in het zorgproces en zorgpaden voor de jeugd. Zowel de kerngroep als de werkgroepen hebben een zo breed mogelijke afvaardiging van ervaringsdeskundigen en partijen uit de nulde, eerste en tweede lijn. Ze komen een aantal keren bij jaar samen tijdens regiobijeenkomsten. Doelstelling: het mentaal welbevinden van de burgers bevorderen waarbij oog is voor alle dimensies van Positieve Gezondheid.

Nicole zit de laatste tijd niet zo lekker in haar vel, wat kan zij doen om zich beter te voelen? Waar vindt Hans de ondersteuning die hij nodig heeft na jarenlange behandelingen voor psychosen bij een GGZ-instelling? Wat kan de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts doen wanneer Iris aanklopt met de vraag hoe zij met haar dochtertje om moet gaan tijdens de echtscheiding? Hoe weet de 14-jarige Daan dat zijn somberheid niet ‘bij de leeftijd hoort’ en bij wie hij terecht kan voor hulp? Wanneer de eenzaamheid van 80-jarige Truus overgaat in lichamelijke klachten, wat is dan de beste partij om haar te woord te staan? Dit zijn vragen waar Integrale GGZ zich onder meer op richt. Het ontstaan van de basis GGZ in 2013 was hiervoor de aanleiding.