Integrale GGZ

Integrale geestelijke gezondheidszorg betekent toegankelijke zorg op maat, in de omgeving van de burger. Eenvoudig waar mogelijk, specialistisch waar nodig. Hierbij zijn goede verbindingen en soepele overgangen tussen nuldelijns-, eerstelijns- en tweedelijns zorg van groot belang. Syntein heeft een netwerk geïnitieerd waarin een kerngroep verschillende werkgroepen aanstuurt. Deze werkgroepen richten zich onder meer op samenwerking, (de inrichting van) het sociaal domein, verwijsafspraken, consultatieafspraken, ICT-mogelijkheden in het zorgproces en zorgpaden voor de jeugd. Zowel de kerngroep als de werkgroepen hebben een zo breed mogelijke afvaardiging van ervaringsdeskundigen en partijen uit de nulde, eerste en tweede lijn. Ze komen een aantal keren bij jaar samen tijdens regiobijeenkomsten. Doelstelling: het mentaal welbevinden van de burgers bevorderen waarbij oog is voor alle dimensies van Positieve Gezondheid.

Meer weten? Neem contact op met Sil Liebrand: s.liebrand@syntein.nl